Geen producten (0)

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTORUITENSHOP.NL

 

 

 

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en verkoop en uitvoering van werkzaamheden door Autoruitenshop.nl

2.Bijzondere, van deze algemene voorwaarden afwijkende overeenkomsten zijn slechts bindend als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3.De toepasselijkheid van door de koper opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten

4.Een exemplaar van deze voorwaarden wordt voor of tijdens de overeenkomst aan de wederpartij overlegd. Bij offertes zal verwezen worden naar deze voorwaarden en de vindplaats hiervan.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

1.Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld

2.Een overeenkomst komt tot stand op het moment van uitdrukkelijke acceptatie van Autoruitenshop.nl op de gebruikelijke manier.

3.Autoruitenshop.nl is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst alvorens verder te presteren, van de koper of opdrachtgever zekerheid te eisen dat aan betalingsverplichting voldaan zal worden.

 

Artikel 3. Prijzen

1.De prijzen worden in het algemeen bij de acceptatie van de order vastgesteld en zijn gebaseerd op de geldende dagprijzen.

2.Afwijking van de overeengekomen prijzen is toegestaan met dien verstande dat de koper of opdrachtgever in geval het recht heeft op deze grond te ontbinden

3.De prijzen zijn exclusief af bedrijf, inclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen en heffingen

4.Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever

 

Artikel 4. Annulering

1.Indien de koper/opdrachtgever de opdracht annuleert en of de zaken weigert af te nemen een en ander buiten de risicosfeer van Autoruitenshop.nl, is hij verplicht de door Autoruitenshop.nl aangeschafte producten en of materialen al dan niet be-of verwerkt tegen de kostende prijs inclusief lonen en sociale lasten over te nemen.

2.Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Autoruitenshop.nl zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en of volledige schadevergoeding te vorderen

 

Artikel 5. Meer- en Minderwerk

1.Het werk omvat alleen datgene dat tussen de partijen is overeengekomen

2.Door de koper of opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de koper of opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Helder zicht te zijner kennis zijn gebracht. Indien dit telefonisch of mondeling gebeurd dan is het risico van de tenuitvoerlegging voor de koper of opdrachtgever

3.Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Autoruitenshop.nl buiten zijn verantwoordelijkheid worden overschreden.

4.Door Autoruitenshop.nl te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld kunnen aan de koper of opdrachtgever in rekening worden gebracht. Een en ander in overleg

 

Artikel 6. Uitbesteding werk aan derden

1.Autoruitenshop.nl kan besluiten een opdracht aan een door Autoruitenshop.nl aan te wijzen derde, te laten uitvoeren. Dit zal zoveel mogelijk in overleg met de koper of opdrachtgever geschieden. Daarbij is de koper of opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op deze grond te ontbinden.

2.Indien de overeenkomst op deze grond ontbonden wordt is Autoruitenshop.nl gerechtigd de reeds gemaakte kosten en werkzaamheden in rekening te brengen bij de koper of opdrachtgever.

 

Artikel 7. Aanbetaling

Autoruitenshop.nl is gerechtigd om bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen, Indien door wanprestatie van Autoruitenshop.nl de overeenkomst wordt ontbonden dan heeft de koper of opdrachtgever het recht op terugbetaling van betreffende aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over de door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

 

Artikel 8. Levering en conrole van de geleverde goederen

Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen zijn om de zaken te leveren. Een kleine of gelet op de omstandigheden, redelijke overschrijding van de leveringstijd kan Autoruitenshop.nl niet tegengeworpen worden. Autoruitenshop.nl is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is slechts aansprakelijk voor overschrijding daarvan nadat haar een redelijke termijn voor nakoming is geboden en nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld.

2.Als de plaats van levering geldt bedrijf/opslagplaats of bewerkingsruimte van Autoruitenshop.nl

Bij verzending dmv eigen transportmiddelen van Autoruitenshop.nl geldt, in afwijking van het hiervoor bepaalde als plaats van levering de plaats van bestemming. Bij inschakeling van een expediteur en of transporteur geldt afwijking van het hiervoor bepaalde als plaats van levering de plaats van vertrek van de ingeschakelde derde.

3.Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

4.Indien koper of opdrachtgever de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen is het risico van een eventueel door bewaring optredend kwaliteitsverlies voor de koper of opdrachtgever. De bestelde producten staan te zijner beschikking voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien echter na het verstrijken van een beperkte bewaartermijn, welke gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door de koper of opdrachtgever heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies van de producten geen andere keuze laat, wordt de order geacht door de koper of opdrachtgever te zijn geannuleerd. Alsdan is Autoruitenshop.nl gerechtigd de betreffende producten te verkopen. De in gebreke zijnde koper of opdrachtgever is verplicht het eventuele prijsverschil ontstaan door een dergelijke verkoop, alsmede alle verdere kosten en schaden vallen aan de zijde van Autoruitenshop.nl, voor zijn rekening te nemen.

5.Autoruitenshop.nl behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper of opdrachtgever vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Autoruitenshop.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper of opdrachtgever tengevolge van het niet leveren. De toepassing van dit recht moet de koper of opdrachtgever tijdig worden medegedeeld.

6.Bij onvangst van de goederen dient de ontvanger/opdrachtgever/koper de goederen direct te controleren op eventuele beschadigingen of breuken, indien dit het geval is dient de ontvanger/opdrachtgever/koper dit direct aan autoruitenshop.nl te melden binnen 24 uur na onvangst telefonisch of via email. Pas dan komt de ontvanger/opdrachtgever/koper in aanmerking voor een vervangend artikel of geld terug.

 

Artikel 9.Kwaliteit

De producten dien te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen.

Artikel 10.Vervoer/verzending

1.De verzending geschiedt op de wijze als door Autoruitenshop.nl aangegeven, Wenst de koper of opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

2.Indien de koper of opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf reizen zaken voor zijn rekening en risico, ook indien franco wordt geleverd. Het transport wordt dan door Autoruitenshop.nl alleen verzekerd, indien de koper of opdrachtgever zulks uitdrukkelijk voor zijn rekening heeft verzocht.Voor verzending naar het waddengebied binnen Nederland kan de voorruit op een dichtsbijzijnde bekend adres op het vaste land worden afgeleverd, verdere transport dient de klant zelf te verzorgen.

 

Artikel 11. Retentierecht

Wanneer Autoruitenshop.nl zaken van de koper of opdrachtgever onder zicht heeft, is hij gerechtigd deze zaken onder zicht te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde koper of opdrachtgever, tenzij de koper opdrachtgever voor die kosten zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 12. Reclame

1.Koper of opdrachtgever dient bij aflevering onmiddellijk te controleren of Autoruitenshop.nl geleverd heeft volgens de verstrekte opdracht.

2.Reclame betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 8 dagen na ontvangst, rechtstreekse aan Autoruitenshop.nl te worden gemeld. Een telefonische melding dient binnen 3 dagen door de koper of opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Tevens dient door de opdrachtgever of koper of ontvanger een aantekening op de transportpapieren te worden gemaakt van de eventuele gebreken aan de producten. , Zodoende dat de klacht is ontdekt tentijde van de levering van de desbetreffende producten.

3.Reclame betreffende niet zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering aan Autoruitenshop.nl worden medegedeeld en ieder geval zodanig tijdig bij Autoruitenshop.nl te worden ingediend, dat deze in staat van de juistheid van de betreffende klachten ter plaatse te doen onderzoeken en of geleverde terug te halen.

4.De klachten dienen tenminste te bevatten: A. een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek, B. Opgave van eventuele verdere feiten waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door de koper of opdrachtgever afgekeurde producten identiek zijn.

5.Reclames met betrekking tot een deel van de levering kunnen niet tot afkeuring van de gehele levering leiden.

6.Autoruitenshop.nl moet altijd in de gelegenheid worden gesteld een ingediende klacht te beoordelen.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1.De aansprakelijkheid van Autoruitenshop.nl gaat nimmer verder dan haar aansprakelijkheid krachtens de wet. Autoruitenshop.nl is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden of interest die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

A een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals in deze voorwaarden omschreven en volgens het BW artikel 6:78

B Daden of nalatigheid van de koper of opdrachtgever, diens ondergeschikten, danwel andere personen die door hem zijn tewerkgesteld.

2.Met het geven van een reparatieopdracht erkend de opdrachtgever dat de te repareren ruit(en) beschadigd is/zijn. Autoruitenshop.nl zal de reparatie met zorg uitvoeren. Door de aard van gelaagd autoglas en de spanning die daarop staat bestaat de mogelijkheid dat de breuk tijdens reparatie groter wordt. Autoruitenshop.nl is hiervoor niet aansprakelijk, behoudens er sprake is van opzet of grove schuld van Autoruitenshop.nl.

3.De aansprakelijkheid van Autoruitenshop.nl is ten alle tijden beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is.

4.Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 14. Garantie

1.Autoruitenshop.nl garandeert een blijvend herstel van de ruit ter plaatse van de gerepareerde beschadiging Gedurende een periode van 12 maanden na factuurdatum.

2.Indien binnen 12 maanden het structureel herstel van de beschadiging onvoldoende blijkt te zijn zal Autoruitenshop.nl gratis een vervolgreparatie uitvoeren Indien dit na redelijk oordelen van Autoruitenshop.nl niet wenselijk of mogelijk is dan zal Autoruitenshop.nl 50% van het factuurbedrag terugvergoeden. Voor zover deze toepassing van dit artikel niet onredelijk bezwarend is.

De vergoeding zal worden uitbetaald aan de betreffende verzekeringsmaatschappij indien deze de oorspronkelijke schade gedekt heeft.

3.Voor gekochte en geleverde zaken met respectievelijk Importeurs-, groothandels- of fabrieksgarantie, gelden slechts door de leveranciers bepaalde garanties.

4.Autoruitenshop.nl geeft geen garantie op “onzichtbaar “ repareren van een breuk in een gelaagde autoruit.

 

Artikel 15.Eigendomsvoorbehoud

1.Zolang Autoruitenshop.nl geen betaling Inzake een overeenkomst van de partijen inzake koop of verkoop heeft ontvangen blijven de geleverde zaken eigendom van Autoruitenshop.nl, behoudens indien de zaken een blijvend bestanddeel zijn geworden van een andere zaak.

2.Autoruitenshop.nl heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zicht te nemen indien de koper of opdrachtgever het verzuimt zijn verplichtingen na te komen. , Indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen of in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op zaken wordt gelegd.

3.Alle daden tot beschikking m.b.t. de verkochte en geleverde zaken, waaronder mede te verstaan het verbinden van die zaken ten behoeve van derden, bijvoorbeeld bankinstellingen dmv stille verpanding of anderszins, zijn de koper of opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Artikel 16. Tekortkoming in de nakoming

1.Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Autoruitenshop.nl en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn buitengewoon omstandigheden, zoals onderandere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering van vervoer in het algemeen, verlies of schade of zaken bij transport naar Autoruitenshop.nl, of tijdige levering van zaken door leveranciers van Autoruitenshop.nl. Autoruitenshop.nl wordt hierdoor ontheven van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van het werk, zonder dat de koper of opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

2.Autoruitenshop.nl is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd om de koop overeenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitgewone omstandigheden hebben opgehouden te hebben bestaan.

3.Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

4.Autoruitenshop.nl is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.

5.Autoruitenshop.nl heeft het recht zich ook op een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert intreed nadat de prestatie door haar geleverd had moeten zijn.

 

Artikel 17 Ontbinding

1.Indien de koper of opdrachtgever op enigerlei wijze zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met Autoruitenshop.nl niet nakomt, zal hij daarvoor reeds in verzuim zijn zonder dat enige in gebreke stelling verreisd zal zijn. Onverminderd het bepaalde het burgerlijke wetboek zal Autoruitenshop.nl dan het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of dit geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

2.De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Autoruitenshop.nl eveneens, indien de koper of opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement mocht worden aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn ontroerende zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Autoruitenshop.nl op de koper of opdrachtgever heeft terstond opeisbaar zijn.

 

Artikel 18 Betaling

1.betaling dient te geschieden, ter keuze van Autoruitenshop.nl ; middels storting of overmaking vooraf op een door Autoruitenshop.nl aangewezen bankrekening of via ideal of een andere paymentserviceprovider die aangeboden wordt via de webshop.

2.In geval van reparatie of vervaninging via de verzekeringsmaatschappij kan Autoruitenshop.nl  van opdrachtgever vragen de verzekeringspenningen aan haar de cederen, middels een akte van cessie. Na mededeling van de cessie aan de verzekeringsmaatschappij kan de verzekeringsmaatschappij aan Autoruitenshop.nl bevrijdend betalen.

3.Voor BTW- afdrachtplichten geldt de regel dat de verzekeringsmaatschappij de BTW niet vergoedt. Hem zal een narekening met kopie van de getekende formulier worden toegezonden. Betaling van de BTW bedrag dient onverwijld te geschieden, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de narekening.

4.Indien koper of opdrachtgever ondanks de cessie de verzekeringspenning zelf ontvangt of indien de verzekeringsmaatschappij, om welke reden dan ook niet tot (algehele) uitbetaling overgaat, dan is de koper/opdrachtgever gehouden het (restant) factuurbedrag binnen 14 dagen, na ontvangst van de verzekeringspenningen c.q. na ontvangst van de weigerings mededeling, te storten of over te maken op een door Autoruitenshop.nl aan te geven banknummer.

5.De koper of opdrachtgever is in verzuim enkel door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat hierdoor een aparte in gebrekenstelling vereist is.

6.Autoruitenshop.nl is gerechtigd om bij het in gebreke zijn van de koper of opdrachtgever 5% rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de algehele voldoening.

7.Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, komen daaruit voortvloeiende kosten- zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke voor rekening van de koper of opdrachtgever. Dat houdt in dat de in gebreke zijnde koper of opdrachtgever- onverminderd eventuele proceskosten- ter zake van de kosten veroorzaakt door zijn in gebreke zijn, schuldig is een direct opeisbare som gelijk aan 15% van het factuurbedrag, zulks met een minimum van € 60,00

 

Artikel 19 toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 20 geschillen

1.Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de binnen het vestigingsgebied van Autoruitenshop.nl gevoegde burgerlijke rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen die toestaan.

2.Het in het volgende lid bepaalde laat onverlet het recht van Autoruitenshop.nl om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.